Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool Dijkhuizen, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 1

1.1 De cursist krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie examen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

DE CURSIST DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De cursist zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren doorgeven ( zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur), anders heeft Verkeersschool Dijkhuizen het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De afzegging dient telefonisch te gebeuren.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigenrisico van de cursist en Ouderlijk gezag 

2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3

3.1 De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet.

3.3 De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het praktijkexamen aan Verkeersschool Dijkhuizen dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

3.4 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de cursist.

b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de cursist zelf moet dragen.

3.5 Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het praktijkexamen te annuleren

3.6 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Lessen buiten het pakket om worden los berekent tegen het lestarief wat op dat moment geldt.

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4

4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de cursist de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

ARTIKEL 5

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 Annulering / Herroepingsrecht

Als de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen ( pakket), kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van de cursist niet verwacht kan worden deze voort te zetten. De rijschool zal het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met de examengelden, de genoten rijlessen en administratiekosten á 45 euro. Kortingen komen hierbij te vervallen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 6

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 de cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

VRIJWARING:

ARTIKEL 8

8.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De Rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de cursist zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

GESCHILLEN.

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Ben jij er klaar voor om jouw rijbewijs te halen?

Zoek jij een rijschool om jouw rijbewijs te halen? Dan zit je hier goed! Begin zorgeloos met rijlessen en kies voor zekerheid, kwaliteit & gemak! Aanmelden is zo gebeurd.

Een greep uit onze instructeurs

  • Persoonlijke aandacht

  • Betaalbaar

  • Hoog slagingspercentage

Kunnen wij je helpen?